มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกใช้ความรุนแรง

ในครอบครัว ทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2513-2889

วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้ทางช่องทางต่อไปนี้

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856

website: www.wmp.or.th,

e-mail: info@wmp.or.th

facebook : www.facebook.com/wmpsocial

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)