สื่อสารและสร้างกระแสทางสังคม

การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสทางสังคมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจจนนำมาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติชายเป็นใหญ่ ทำให้เกิดค่านิยมเชิงบวกในบทบาทหญิงชาย ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ถือเป็นพันธกิจสำคัญข้อหนึ่งของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการรณรงค์การจัดเวทีเสวนา การแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้สังคมตระหนักรู้ แต่มูลนิธิฯ มองว่า การสื่อสารจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาโดยตรง (ทั้งผู้ถูกกระทำและผู้เป็นฝ่ายกระทำ) ได้ลุกขึ้นมาบอกกับสังคมด้วยตนเองภายใต้ความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้” ดังนั้น หากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) ทำให้มองเห็นปัญหาที่ตนได้รับผลกระทบก็จะสามารถสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้

กระบวนการการทำงานสร้างกระแสทางสังคมของมูลนิธิฯ จึงมีการนำเสนอแบบใหม่ ในมิติของผู้ได้รับผลกระทบที่ผ่านพ้นออกมาสื่อสารกับสังคมซึ่งเป็นการเสริมพลังสร้างการมีตัวตนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยตรง โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในวาระโอกาสสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เช่น วันสตรีสากล (8 มีนาคม) หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากการเล่นน้ำสงกรานต์นั้นนำไปสู่การคุกคามทางเพศ รวมไปถึงวันแม่ และวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล วันสำคัญเหล่านี้สามารถเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้หญิงได้มาสื่อสารผลกระทบให้กับสังคมได้รับรู้

เบื้องหลังการทำงาน แม้มูลนิธิฯ ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโดยตรง แต่อาศัยความร่วมมือจาก ภาคีเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) นำโดย คุณชูวิทย์จันทรส และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ที่มีทักษะและประสบการณ์มากกว่ามาร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ คิดประเด็นออกแบบกิจกรรม และร่วมดำเนินการ และบางโอกาสก็เป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทโฆษณา ที่ให้ความสนใจทำสปอตรณรงค์ประเด็นผู้หญิงกับความรุนแรง เป็นต้น

กิจกรรมสร้างกระแสสังคมที่มูลนิธิฯ ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2555–2564 แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 4 กลุ่ม ดังนี้

 

พ.ศ.กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ 
หรือตามสถานการณ์
Campaign
ยุติความรุนแรง
Campaign
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เวทีรายงานสถานการณ์
ความรุนแรงประจำปี
2555
 • บทเรียนชีวิต...เมื่อความรุนแรงซ่อน แฝงในความรัก
 • Mom Stop drink… แม่ไม่ดื่ม
 • สานมือ ส่งใจ ร่วมยุติความรุนแรง
 • รณรงค์ “5 ปี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตอน รู้สิทธิ... รู้ใช้”

 • รายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ปี 2554
2556
 • หยุดสุรา หยุดอบายมุข เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
 • เสียงสะท้อนหัวอกแม่ หัวอกเมีย
 • #Womenagainstabuse การป้ายตา “ถอดรหัสชีวิต เมื่อผู้หญิงลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากความรุนแรง”
 • สาดไม่แต๊ะอั๋ง แมนโคตร ๆ
 • รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2555

 2557
 • คสม. คืนความสุขให้แม่
 • เรื่องเล่า(เหล้า)... เปลี่ยนพ่อ Daddy Change
 • แกะรอยวิกฤตแรงงานหญิงไทยกับสุรา
 • อย่าอ้างว่ารักแล้วทำร้าย
 • ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รายงานสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศ ปี 2556
2558 
 • ผู้หญิงกับสุรา มายาคติและผลประโยชน์
 • เหมือนได้สามีใหม่ เพราะสามีเลิกเหล้า 
 •  เปิด ปรับ เปลี่ยน “หยุดความรุนแรงในครอบครัว”
 
 • ไม่มีการจัดกิจกรรม แต่เป็นการทำเพรสข่าวส่งสื่อมวลชน
 •  รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2557
 2559
 • อย่าให้รัก กลายเป็นร้าย
 • สหภาพแรงงานชวน "งดเหล้าครบพรรษาได้เวลาพักตับ"
 • เมื่อกระบวนการยุติธรรมมองเหยื่อความรุนแรงเป็นอาชญากร
 • คุณทำได้ ผู้ชายตัวจริง ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก (Man Can Do Stop Violence)
 • แฮปปี้สงกรานต์... ไม่มีเหล้า ไม่ลวนลาม ไม่รุนแรง
 • ข่มขืน... ไกล่เกลี่ย ยอมความ เราจะออกจากวังวนนี้ได้อย่างไร
2560 
 • รักไม่ใช่การครอบครอง
 • คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รัฐกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรม
 • กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ชูแนวคิด "พลังเยาวชน ต่อต้านการข่มขืน ความรุนแรงทางเพศ ทุกรูปแบบ”
 • ความจริงของผู้หญิงกับสุรา... ผลกระทบที่ต้องแบกรับ
 • House is not Boxing Ring บ้าน… ไม่ใช่เวทีมวย
 • สุขสงกรานต์: งดสุรา หยุดคุกคามทางเพศ
 • ความรุนแรงฆ่าครอบครัว
2561 
 • เวทีเสวนา “ชุดที่ใส่... ในวันที่ถูกข่มขืนลวนลาม คุกคามทางเพศ”
 • นิทรรศการพลังสังคมหยุดคุกคามทางเพศภายใต้แนวคิด “ชุดที่ใส่ในวันที่ถูกคุกคามทางเพศ”#Donttellmehowtodress
 • จับสัญญาณอันตรายความตายความรุนแรงในครอบครัว
 • Pain to Power เจ็บ... แต่ไม่ยอม (รณรงค์ยุติความรุนแรง)
 • สงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ไม่ดื่ม ไม่ลวนลาม ไม่ซิ่ง
 • เสวนาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “ลวนลาม คุกคามทางเพศขึ้นอยู่กับชุดที่ใส่จริงเหรอ?”
 • สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย ไม่ลวนลาม
 • ข่มขืน... ภัยใกล้ตัวของ เด็กและเยาวชน
2562
 • ฝ่าวิกฤตชีวิตแม่… กว่าจะถึงวันที่ก้าวผ่าน
 • งานบ้านเป็นของทุกคน ทำได้ทุกเพศ
 • สงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ
 • ฆ่าซ้ำ เจ็บซ้อน ความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เกินตั้งรับ
2563
 • แม่... ภาระที่แบกรับซ้ำยังถูกทำร้าย
 • เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ เปลี่ยนใจเลิกเมา... นิวนอร์มอลยกกำลังสอง
 • เสวนาและเปิดตัว “คู่มือการทำงานพื้นที่ชุมชนปลอดภัยสำหรับสตรี”
 
 • ไขปัญหา: เมื่อเด็กและเยาวชนไทยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2564
 • เสวนา “หยุดฉากข่มขืนผ่านจอ หยุดผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมไทย
 • เสวนา “สถานศึกษากับปัญหาคุกคามทางเพศ”
 • เสวนาออนไลน​ “ท้อง-คลอดในวิกฤตโควิด ชะตากรรมแรงงานหญิงที่ถูกเมิน”
 
 • สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้