มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)

คลิปวิดีโอ เสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฯ”คลิปวิดีโอบันทึกงานเสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร”


วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ


ผู้ร่วมเสวนา

คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง


ดำเนินรายการโดย

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

และความเป็นธรรมทางเพศ