คลิปวิดีโอ เสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฯ”คลิปวิดีโอบันทึกงานเสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร”


วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ


ผู้ร่วมเสวนา

คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง


ดำเนินรายการโดย

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

และความเป็นธรรมทางเพศดู 70 ครั้ง

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)