คลิปวิดีโอ เสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ฯ”คลิปวิดีโอบันทึกงานเสวนา “พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครอง สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เดินหน้าสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร”


วันที่ 9 กันยายน 2562 โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพฯ


ผู้ร่วมเสวนา

คุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

คุณนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

คุณฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง


ดำเนินรายการโดย

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิง

และความเป็นธรรมทางเพศดู 80 ครั้ง