ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้ที่นี่

ในกรณีต้องการสื่อรณรงค์ประเภทอื่นๆ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล์ info@wmp.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2513-2889

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

50/6 ซอยรัชดาภิเษก 42-44 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-2889 โทรสาร 0-2513-2856 website: www.wmp.or.th e-mail: info@wmp.or.th

ขอรับคำปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ

โทร. 0-2513-2889
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)