logowmpwhittext-01.png

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.)

Women and Men Progressive Movement Foundation (WMP.)

"หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม"

          มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในภาคีเครือข่ายชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน และบูรณาการการทำงานร่วมกันของหญิงชายเพื่อช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างยั่งยืน

          การทำงานของมูลนิธิให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มีมุมมองที่เข้าใจผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบปัญหา โดยทำความเข้าใจในเรื่องทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ ซึ่งทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเพศทางเลือก ต่างได้รับทัศนคตินี้จากครอบครัว จากระบบการศึกษา จากสื่อมวลชน ศาสนา การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัย กระตุ้นที่มาจากอบายมุข เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด การพนัน และอคติทางเพศของสังคมที่ตีตราผู้ประสบปัญหาว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี เป็นภรรยาที่ไม่ดี เป็นแม่ที่ไม่ดี เป็นลูกไม่รักดี ส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงตามมามากมาย

1/9

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของหญิงและชายที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดจากอคติ
  ทางเพศ

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายหญิงชายให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ

 3. เพื่อให้การศึกษาและสร้างสรรค์ทัศนคติด้านบวกในประเด็นสิทธิของหญิงและชาย

 4. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

วิสัยทัศน์

หญิงชายมีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ

พันธกิจขององค์กร

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหญิงชายโดยการมุ่งพัฒนากลไกการฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรง
  และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงชายในทุกมิติในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
  ที่เกิดจากอคติทางเพศและจากปัจจัยกระตุ้นแวดล้อมเช่น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสื่อลามกจากสื่อที่แสดงความรุนแรงหรือมีอคติทางเพศและจากค่านิยมบริโภคนิยม

 2. สร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่โดยการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานเพื่อรณรงค์เผยแพร่ สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม นำมาสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติชายเป็นใหญ่ ทำให้เกิดค่านิยมเชิงบวกในบทบาทหญิงชายทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศที่เกิดกับหญิงชายและความรุนแรงในครอบครัวโดยการมุ่งสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายชุมชน กลไกสหวิชาชีพ และภาคเอกชน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับหญิง/ชายและความรุนแรงในครอบครัว

 4. ผลักดันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในระดับนโยบายโดยการมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
  การทำงานต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้แก่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบทั้งหญิงและชาย เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ

โครงสร้างขององค์กร

ฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย

ฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ฝ่ายสำนักงานและการเงิน

ฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่